جمعیت هلال احمر استان همدان

شنبه 15 آذر 1399
توسط معاونت داوطلبان جمعیت هلال احمر همدان برگزار شد:

برنامه ملی فرشتگان رحمت

بهروز کارخانه ای در برنامه ملی فرشتگان رحمت گفت: خداوند کریمانه با همه انسان ها رفتار می‌کند، افزود: اگر بخواهیم خداگونه شویم بایستی کریمانه با دیگران برخورد کنیم. همانگونه که خداوند بدون چشم‌داشت می بخشد ما نیز باید بدون چشم‌داشت ببخشیم و کریم بودن را بایستی ترویج کنیم.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان همدان که سال های متمادی است در این مجموعه فعالیت می کند با به کارگیری نگاه و توصیف هایی عارفانه در باب نیکوکاران و خیرین داوطلب هلال احمر در گردهمایی داوطلبان خیر جمعیت هلال احمر استان همدان به عنوان برنامه ملی فرشتگان رحمت  اظهارداشت: جمعیت هلال احمر کریمان را جمع می کند. کریم بودن صفتی خدایی است. کریم به معنای بخشیدن بدون چشمداشت است. به کسی که حتی استحقاق نیز ندارد ببخشی. بهروز کارخانه ای با بیان اینکه کریم بودن  فراتر از عدل است و خداوند کریمانه با همه انسان ها رفتار می‌کند، افزود: اگر بخواهیم خداگونه شویم بایستی کریمانه با دیگران برخورد کنیم. همانگونه که خداوند بدون چشم‌داشت می بخشد ما نیز باید بدون چشم‌داشت ببخشیم و کریم بودن را بایستی ترویج کنیم. وی در ادامه با اشاره به اینکه داوطلبان سازمان هلال احمر کریم هستند، ابراز کرد: کسی که خواهان حرکت در این مسیر است باید که از تعلقات بگذرد. هستند انسانهایی که مدعی اند و خود را مرکز امور متصور می شوند اما ازین میان  اندکی صوفی اند و باقی در دولت او می زیند. کارخانه ای با بیان اینکه تعداد داوطلبان و خیرین بیش از نفراتی است که ما آنها را می شناسیم، بیان کرد: ۵۶۱ خیر به معنای فعال در جمعیت هلال احمر استان داریم که البته تعدادشان بیش از این آمار است و برخی در بهزیست فعالیت می کنند و برخی دیگر در کمیته امداد، سمن ها و ... مشغول به انجام امور خیریه هستند. وی اضافه کرد: از نگاه مولانا اگر ما بخواهیم  تاثیرگذار باشیم باید عاشق شویم. کارخانه ای با اشاره به اینکه دو روش برای رسیدن به کمال در سیروسلوک تعریف شده است، گفت: سیرو سلوکی که از طریق زهد، عبادت و رضایت بدست می آید و دیگری سیروسلوک عاشقانه است و در این سیروسلوک عاشقانه رسیدن به مطلوب و کمال در کمترین زمان ممکن اتفاق خواهد افتاد و اینگونه است برای کریمانی که عاشق هستند و خیرین داوطلب هلال احمر.

کلمات کلیدی